Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Klauzula informacyjna dla rodziców /prawnych opiekunów/

Klauzula informacyjna dla rodziców /prawnych opiekunów/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr1 w Gniewkowie ul. Toruńska 40 reprezentowana przez dyrektora szkoły Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma LIBRUS na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w pozostałych przypadkach na podstawie zgody udzielonej szkole.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.)

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie:

 

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz działań w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie. Ponadto wyrażam zgodę na :

- umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły,

- kronice szkolnej,

- profilach internetowych zarządzanych przez szkołę ,

- prasie lokalnej : Gniewkorama

- prasie regionalnej

- w mediach lokalnych

w celu informacji i promocji działań szkoły.

*prosimy o wstawienie znaku X przy wybranym miejscu zamieszczania wizerunku dziecka , jeśli Państwo nie wyrażają zgody prosimy pozostawić okienko puste.

INFORMACJA

Przyjmuje do wiadomości, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie ul.Toruńska 40.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie – e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody przed jej cofnięciem.

6. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Galeria

Ostatnio dodane