Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta, wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy. Przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne.

Terapia pedagogiczna jako działalność dydaktyczna i wychowawcza wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi powinien kierować się nauczyciel - terapeuta, aby zrealizować założone cele. Są to:
- Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego;
- Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynników i możliwości percepcyjne dziecka;
- Zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności;
- Zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
- Zasada systematyczności;
- Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

Odpowiednie zorganizowanie terapii pedagogicznej, zastosowanie właściwych metod i technik pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka daje mu szanse na wykonywanie z sukcesem czynności dotychczas nieosiągalnych.
Opieka dydaktyczna nad dzieckiem powinna iść dwutorowo: z jednej strony w ramach realizowanego procesu dydaktycznego, w klasie, z drugiej - w ramach specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych.
W klasie, wśród nauczycieli i rówieśników, dziecko powinno móc liczyć na zrozumienie, odpowiednią pomoc, życzliwą ocenę pracy oraz postępów, które nie zawsze wyrażają się w bezbłędnym czytaniu i pisaniu. Dlatego niezbędna jest ścisła współpraca terapeuty z nauczycielami uczącymi dziecko oraz jego rodzicami.


 

Galeria

Ostatnio dodane