Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dostępny w załączonym pliku poniżej.

Załączniki:
Pobierz (Raport.pdf)Raport.pdf61 Kb
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://www.sp1gniewkowo.home.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację  sporządzono dnia: 2021-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Agnieszka Oczki - pracownik sekretariatu. Telefon 52 3558662

lub mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła posiada trzy wejścia, w tym jedno z podjazdem. Wejście główne od strony boiska, bez utrudnień.

Brak dostępu do wyższych kondygnacji budynku. Brak windy i podjazdów. Dostęp do wyższych kondygnacji wyłącznie schodami. Szkoła nie posiada parkingu.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby wchodzące na teren szkoły informują o celu swojej wizyty pracowników obsługi na portierni.  Pracownicy kierują zainteresowanych do odpowiednich osób.

Dostępność informacyjno–komunikacyjna

Brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

 Galeria

Ostatnio dodane